Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Klachten(regeling)

Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden of kunnen er fouten gemaakt worden. Dat is op onze school niet anders.
Veel klachten blijken in de praktijk eenvoudig op te lossen. We verwachten dan ook van ouders dat ze in geval van problemen altijd eerst naar school komen en daar niet mee wachten. Klachten van serieuze aard en betrekking hebbend op de directe invloedssfeer van de school, zoals begeleiding en/of beoordeling van leerlingen, inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten, kunt u allereerst met de betrokkene(n) bespreken.
Als een klacht niet opgelost kan worden in onderling overleg, of de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, dan kan men een beroep doen op onze interne contactpersoon. Op De Bron is Gea Staal de interne contactpersoon.

Deze is aanspreekpunt voor zowel leerlingen, ouders en personeel bij klachten over ongewenst gedrag. De interne contactpersoon heeft geheimhoudingsplicht en kan u begeleiden, dan wel ondersteunen in een te volgen traject.

De Wet Primair Onderwijs vermeldt in artikel 14 dat elk bestuur een regeling moet opstellen voor het behandelen van klachten en een klachtencommissie moet instellen.

De formele klachtenregeling Viviani staat op onze website.