Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Klachtenregeling

 

Direct melden

Overal waar gewerkt wordt, zijn wel eens misverstanden of kunnen fouten worden gemaakt. Dat is binnen onze stichting en onze scholen niet anders. Veel klachten blijken in de praktijk eenvoudig op te lossen. We verwachten dan ook dat mensen het melden wanneer ze problemen zien en er niet mee wachten en een en ander aankaarten.

Ernstige klachten

Klachten van serieuze aard en betrekking hebbend op de directe invloedsfeer van de school of de stichting, zoals begeleiding en/of beoordeling van leerlingen, inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten, kunt u allereerst met de betrokkene(n) bespreken. 

Moeilijk oplosbare klacht

Als een klacht niet opgelost kan worden in onderling overleg, of als de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, dan kan de indiener van de klacht een beroep doen op onze interne contactpersoon. Deze is aanspreekpunt voor zowel leerlingen, ouders als personeel bij klachten over ongewenst gedrag. De interne contactpersoon heeft geheimhoudingsplicht en kan de indiener van de klacht begeleiden, dan wel ondersteunen in een te volgen traject. 

Beschrijving klachtenregeling

Elk bestuur moet wettelijk gezien een regeling opstellen voor het behandelen van klachten en een klachtencommissie instellen. In de formele klachtenregeling staat meer informatie over onze werkwijze.

Contactpersonen

De contactpersonen op bestuursniveau zijn:   
 

 Mevr. I. Berger algemene klachten en klachten t.a.v. zorg en
ondersteuning passend onderwijs
 Mevr. J. Hoogland  externe vertrouwenspersoon, 
Tel.: 085-1055055
Mail: algemeen@hetvtb.nl